شما اینجا هستید: صفحه نخستکارگاههای آموزشی

کارگاههای آموزشی

کلاس TA

T.A(تحلیل روابط متقابل) دیدگاهی است در مورد شخصیت که با استفاده از آن میتوان قدمهای موثری درشناخت شخصیت و رفتار و رشد روحی-روانی برداشت و به افراد کمک میکند تا در ارتباطات خود با دیگران آگاهانه از رفتارهای مخرب پرهیز کنند و ابزاری است برای رشد و تغییر.
در کلاسهای گروهی T.A اعضای گروه بهترین و اثرگذارترین راههای ارتباط با دیگر افراد (همسر- فرزند- دوست همکار-رئیس-مرئوس) را می آموزند.
جهت شناخت بیشتر شخصیت و مشکلات رفتاری خود و دیگران و بازسازی آنها با ما همراه شوید.

Go to top